játssz!jó játék?olvasni jó!találka?fashionsporthíradó
Egyéni keresés

"A cél a­zért cél, hogy egy fo­lya­mat ép­pen o­da jus­son, a­ho­vá jut, hogy pon­to­san az le­gyen a vé­ge, ered­mé­nye, a­mi lesz. Ha nincs meg­ha­tá­ro­zott­ság,össze­füg­gés ak­kor nem be­szél­he­tünk fo­lya­mat­ról, csak ál­la­po­tok­ról, ese­mé­nyekről és nincs kö­zöt­tük vo­nal, nyíl."